www.minpo.hr

Switch language
: ENGLISH

      

 


DOMAĆA RADINOST I SPOREDNO ZANIMANJE

Zakon o obrtu (NN br. 143/13) utvrđuje institute domaće radinosti i sporednog
zanimanja
, koje mogu obavljati fizičke osobe, uz ispunjenje određenih uvjeta.

UVJETI ZA OBAVLJANJE:

           - da te poslove obavljaju isključivo osobnim radom
           - udovoljavanje posebnom uvjetu stručne osposobljenosti, odgovarajućeg
              srednje strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita,
              ako obavlja djelatnost s popisa vezanih obrta
           - da im ukupni bruto primici ostvareni od obavljanja tih djelatnosti ne prelaze
              iznos od deset bruto prosječnih mjesečnih plaća u kalendarskoj godini u
              kojoj se obavljaju te djelatnosti.

Prosječnom plaćom smatra se iznos bruto mjesečne plaće isplaćene po jednom
zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj – kolovoz
u godini koja prethodi kalendarskoj godini u kojoj se obavljaju djelatnosti, a koji
objavljuje Državni zavod za statistiku.

Prosječna bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za razdoblje siječanj – kolovoz 2013 („Narodne novine“, broj 138/13)
iznosila je 7.941 kunu (10 bruto prosječnih mjesečnih plaća iznosilo je 79.410 kuna)

Prosječna bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za razdoblje siječanj – kolovoz 2012 („Narodne novine“, broj 128/12)
iznosila je 7.867 kunu (10 bruto prosječnih mjesečnih plaća iznosilo je 78.670 kuna)


Odobrenje za obavljanje sporednog zanimanja ili domaće radinosti izdaje
nadležni ured državne uprave u županiji i njegove ispostave odnosno Ured Grada
Zagreba na na području prebivališta odnosno boravišta fizičke osobe koja obavlja
domaću radinost ili sporedno zanimanje.

Ovdje možete preuzeti obrazac: Prijava za upis u evidenciju i izdavanje
odobrenja za obavljanje sporednog zanimanja i domaće radinosti

Trošak registriranja je 170 kn(od čega se 100 kuna odnosi na izdavanje odobrenja).Iznimno, u razdoblju od 1. 1. 2015. do 1. 1. 2016. godine fizička osoba oslobađa se plaćanja utvrđene cijene za izdavanje odobrenja, stoga je trošak registriranja iznos upravnih pristojbi - 70,00 kn.


Fizička osoba time ne stječe status obrtnika nego se vodi u evidenciji koju vode
nadležni uredi državne uprave u županijama odnosno ured Grada Zagreba.

Tim novim institutima otvara se mogućnost dodatne zarade, posebno umirovljenicima.

Pogodnosti za umirovljenike:

           - obavljanjem domaće radinosti ili sporednog zanimanja ne uspostavljaju
      
       svojstvo osiguranika u obveznom mirovinskom osiguranju
           - mirovina im se ne obustavlja
           - nisu obvezni plaćati doprinos za mirovinsko osiguranje za razliku od fizičkih
              osoba koje su zaposlene kod drugog poslodavca a žele iskoristiti mogućnost
              dodatne zarade odnosno nezaposlenih osoba.

VAŽNA NAPOMENA: Sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“,
broj 157/2013), članku 10. stavaku 6. i vezano u članku 175. st. 1.,
ove pogodnosti ne odnose se na korisnike invalidske mirovine zbog
profesionalne nesposobnosti za rad, ostvarene po ranijim propisima,
odnosno korisnike invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne
sposobnosti ostvarene prema ovom Zakonu.

Pravna regulativa:

Pravilnik o obliku i sadržaju odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili
sporednog zanimanja (NN br.100/07.)

Rješenje o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili
sporednog zanimanja (NN br.100/07.)
Stranica Operativnog programa za regionalnu konkurentnost (OP)


Copyright © Ministarstvo poduzetništva i obrta -  www.minpo.hr
Dizajn i izrada: Mladen Bašić, Služba za Obrtni registar - Datum ažuriranja: petak, 11. srpnja 2014